Fresh grad搵工要知嘅3件事

Posted by GradConnection

又到咗招聘季節,你準備好未呀?就業市場上有好多機會同選擇,但要喺競爭激烈嘅環境中成功搵到一份Grad job,有一啲關鍵嘅知識同技巧你一定要知!呢篇文章將介紹3件事以幫助你喺畢業後順利開始職業生涯。 

 第一,混合招聘係大勢所趨📈 

混合招聘結合傳統面試同現代技術,令僱主能高效地篩選面試者同更全面了解面試者嘅能力。 

常見嘅混合招聘包括線上測試、虛擬面試和人才數據分析等。你應該儘早熟悉呢啲新工具同平台,並學習點樣喺數字化環境中展示自己嘅技能同才華。 

 仲有,要準備好面對各種不同嘅面試流程同方法 - 從虛擬評估到面對面面試,記住要為兩者都做好準備! 

第二,參加各樣招聘活動💼 

好多大公司都會喺招聘期間舉辦各式各樣嘅活動,例如現職員工分享會、面試工作坊、網上招聘講座等,幫助求職者了解公司嘅文化同運作。   

招聘活動提供寶貴嘅機會,等你可以同潛在僱主面對面傾計,問有關公司文化、工作內容同埋發展機會嘅問題,幫助你更加了解公司嘅要求,同埋睇吓佢哋嘅價值觀同你夾唔夾。另外,參加招聘活動可以擴大你嘅人際網絡。呢啲活動通常吸引唔同行業嘅專業人士同埋求職者。同佢哋建立聯繫同交流,唔單止可以令你掌握更多嘅就業資訊同埋資源,仲可能為你提供寶貴嘅專業意見同埋行業內嘅消息,甚至幫你向內部推薦。 

第三,做好資料搜集🖊 

資料搜集有助你了解公司同行業嘅情況。睇下公司網站、新聞報導同行業報告,你可以瞭解公司嘅文化、價值觀、產品或服務,同埋行業嘅趨勢。呢啲資訊可以幫助你判斷你對呢間公司或者行業係咪有興趣,同埋喺申請同面試嘅過程中展示你對呢間公司或者行業嘅認識。 

喺面試前,你可以研究下公司嘅背景同相關行業資訊,預測可能會問嘅問題並準備好答案。嘗試了解公司嘅使命同價值觀,再同你嘅經驗同技能聯繫起嚟。咁樣,當面試官問你點解對呢份工作有興趣或者你可以點樣貢獻時,你就可以提供有深度內容嘅答案。 

總括而言,要成功搵到一份Grad job需要多方面嘅努力同埋準備,記住上述3件事,好好咁踏出你職涯嘅第一步啦! 


Search

Enter an employer or university you want to find in our search bar.